Bättre placering i årets världsrankning från THE

2023-09-29

Uppsala universitet har klättrat åtta placeringar till plats 140 på Times Higher Educations (THE) internationella lärosätesrankning. Universitetet kommer på fjärde plats i Sverige, efter Karolinska institutet, KTH och Lunds universitet.

Studenter i bibliotek.
Studenter på Campus Blåsenhus. Undervisning är en av de områden som rankningen mäter, ett annat är forskningskvalitet. Foto: David Naylor

Bästa svenska lärosäte är som förra året Karolinska institutet (KI). Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) som tidigare var längre ned på listan placerar sig nu som näst bästa svenska lärosäte på plats 97, följt av Lunds universitet (106) och Uppsala universitet (140).

Förändringarna av utfallet mellan 2022 och 2023 kan till stor del förklaras av en ny rankningsmetodik.

– Det beror framförallt på att THE har reviderat sina indikatorer och utökat från tidigare 13 till att numera omfatta 18 delindikatorer. Det innebär också att viktningen mellan de tidigare delindikatorerna gjorts om, säger Emma Östlund, controller på planeringsavdelningen vid Uppsala universitet.

Flera indikatorer för forskningskvalitet

Den största förändringen är att huvudindikatorn citeringar (”Citations”) nu blivit forskningskvalitet (”Research Quality”) och brutits upp i flera underliggande delindiktatorer vilket gynnat Uppsala universitet. THE har även gjort om en del bakomliggande beräkningar av indikatorerna. Numera tas till exempel hänsyn till ett lands storlek vid bedömning av internationalisering och köpkraft vid bedömning av intäkter.

Flera svenska lärosäten har förbättrat sina positioner men det som sticker ut är den kraftiga ökning som KTH och Chalmers uppvisar.

– Ett antagande kan vara att förändringarna gynnat tekniska lärosäten, men det kan också bero på att båda helt enkelt har presterat bra, säger Emma Östlund.

Listan toppas som förra året av University of Oxford i Storbritannien. På andra och tredje plats kommer Stanford University och Massachusetts Institutet of Technology (MIT) i USA.

Annica Hulth

Times Higher Educations ranking av världens universitet

Totalt 1904 universitet i 108 länder eller regioner är representerade i rankningen. Av dessa har 27 länder minst ett universitet bland de 200 bästa.

2024 års World University Rankings sammanställdes med en ny metodik. Resultaten beräknas med hjälp av 18 indikatorer som ligger till grund för fem mått:

  • forskningsmiljö
  • undervisning
  • forskningskvalitet
  • industri
  • internationalisering

Läs mer

World University Rankings 2024

Uppsala universitets placeringar i några rankningslistor

Fler nyheter